เมื่อวันที่ 11 พฤกษภาคม คมพ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านทวดทอง
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2562
(คลิกชมภาพบรรยากาศ)
เมื่อวันที่ 5- 6 กรกฏาคมพ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านทวดทอง
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา - กรีฑา สายใยไตรภาคี
กับโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช และโรงเรียนวัด
พระมหาธาตุ
เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคมพ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านทวดทอง
จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ณ อาคารเอนกประสงค์ (คลิกชมภาพบรรยากาศ)
เมื่อวันที่ 7- 8 กรกฏาคมพ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านทวดทอง
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา - กรีฑา สายใยไตรภาคี
กับโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช และโรงเรียนวัด
พระมหาธาตุ (คลิกชมภาพบรรยากาศ)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านทวดทอง
จัดพิธีไหว้ครูนักเรียนชั้น อนุบาล 1-ป.6
โดยนายเสถียร วัฒนาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง
เป็นประธาน (คลิกชมภาพบรรยากาศ)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านทวดทอง
จัดประชุมผุ้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1-ป.6
โดยนายเสถียร วัฒนาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง
เป็นประธาน (คลิกชมภาพบรรยากาศ)
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านทวดทอง
จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
โดยมีนายศรศักดิ์  หนูรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถาน
ศึกษาโรงเรียนบ้านทวดทอง เป็นประธาน (คลิกชมภาพบรรยากาศ)
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านทวดทอง
จัดกิจกรรมสมโภชน์ผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
โดยมีนายศรศักดิ์  หนูรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถาน
ศึกษาโรงเรียนบ้านทวดทอง เป็นประธาน (คลิกชมภาพบรรยากาศ)

เมื่อวันที่13 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านทวดทอง
จัดกิจกรรมปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
โดยนายเสถียร วัฒนาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดงาน (คลิกชมภาพบรรยากาศ)

เมื่อวันที่6-9 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านทวดทอง
ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ต้องสั่งปิดโรงเรียน
(ชมภาพสถานการณ์)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านทวดทอง
จัดกิจกรรมประเพณี ตักบาตรปีใหม่
(ชมภาพบรรยากาศ)
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านทวดทอง
จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(ชมภาพบรรยากาศ)
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านทวดทอง
จัดนกิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2558(ชมภาพบรรยากาศ)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านทวดทอง
จัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมนาสร้างสุขสู่นักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559(ชมภาพบรรยากาศ)
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน-1กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านทวดทอง
ส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขัน "กีฬาสายใยไตรภาคี ครั้งที่ 7"
มหาธาตุเกมส์
(ชมภาพบรรยากาศ)
เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านทวดทอง
จัดกิจกรรมโครงการวันตลาดนัดนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558(ชมภาพบรรยากาศ)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านทวดทอง
จัดกิจกรรมโครงการวันวิชาการมชื่นชมผลงานลูกหลานทวดทอง
ประจำปีการศึกษา 2558(ชมภาพบรรยากาศ)