โรงเรียนบ้านทวดทอง เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

                      
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คำขวัญโรงเรียนบ้านทวดทอง : "ความรู้ดี  มารยาทเด่น เน้นคุณธรรม"

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
นโยบาย
ปรัชญา
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ผลการประเมินภายนอกรอบสอง
ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
คูณลักษณะของนักเรียน
ข้อห้าม 10 ประการ

       
       
       
       
       
        
       

         
              ประกาศโรงเรียนบ้านทวดทอง เรื่อง คูณครูไปทัศนศึกษาดูงานภาคตะวันออก
  ระหว่างวันที่17- 21 ธันวาคม 2557 จึงกำหนดให้นักเรียนหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่
   17 -19 ธ.ค. 2557    
      นายเสถียร วัฒนาพันธุ์
      ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
       รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
หัวหน้าสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มงาน
ทำเนียบบุคลากร
ครูอัตราจ้าง(โครงการโลก
กว้างทางภาษา)
      
          
      

                โรงเรียนบ้านทวดทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                                โทร 075-357678