โรงเรียนบ้านทวดทอง เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

                      
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คำขวัญโรงเรียนบ้านทวดทอง : "ความรู้ดี  มารยาทเด่น เน้นคุณธรรม"

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
นโยบาย
ปรัชญา
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ผลการประเมินภายนอกรอบสอง
ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
คูณลักษณะของนักเรียน
ข้อห้าม 10 ประการ

       
       
       
       
       
        
       

         
         
       ประกาศโรงเรียนบ้านทวดทอง เรื่อ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
      
ห้องเรียนโลกกว้างทางภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559                   
  
   คลิกชมเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ครูกิ้ม วุฒิชัย    ฤกษ์มงคล
    
      นายเสถียร วัฒนาพันธุ์
      ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
       รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
หัวหน้าสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มงาน
ทำเนียบบุคลากร
ครูอัตราจ้าง(โครงการโลก
กว้างทางภาษา)
      
          
      


บทเรียนใน Tablet
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หนังสือเรียน ป.2

สื่อการเรียนการสอน
e-Leanrning

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
 
คณิตศาสตร์
 
วิทยาศาสตร์
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


สื่อการเรียนการสอน
e-Leanrning

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์
 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


สื่อการเรียนการสอน
e-Leanrning

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
 
คณิตศาสตร์
 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


สื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 3 มิติ
ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ
 
คณิตศาสตร์
 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ


                โรงเรียนบ้านทวดทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                                โทร 075-357678