โรงเรียนบ้านทวดทอง เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

                      
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คำขวัญโรงเรียนบ้านทวดทอง : "ความรู้ดี  มารยาทเด่น เน้นคุณธรรม"

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
นโยบาย
ปรัชญา
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ผลการประเมินภายนอกรอบสอง
ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
คูณลักษณะของนักเรียน
ข้อห้าม 10 ประการ

       
       
       
       
       
        
       

       ประกาศโรงเรียนบ้านทวดทอง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก
                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนห้องเรียนในโครงการ
                  โลกกว้างทางภาษา ปีการศึกษา 2557
    
         นายสินเทา บุญขวัญ
         ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
หัวหน้าสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มงาน
ทำเนียบบุคลากร
ครูอัตราจ้าง(โครงการโลก
กว้างทางภาษา)
      
          
      
        
                       โรงเรียนบ้านทวดทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                                โทร 075-357678